Tłumacz przysięgły języka francuskiego

Sed tincidunt felis eget aliquet interdum.

Szukasz pilnie doświadczonego tłumacza przysięgłego, któremu zaufasz i powierzysz swoje dokumenty?

Przez wiele lat mojej praktyki przetłumaczyłam setki stron różnorodnych tekstów, a wśród nich takie jak:

  • dokumenty stanu cywilnego (akty urodzenia, małżeństwa, …)
  • dyplomy, świadectwa szkolne, certyfikaty
  • świadectwa pracy
  • dokumenty samochodowe
  • akty notarialne
  • dokumenty sądowe
  • umowy
  • pełnomocnictwa
  • odpisy z KRS
  • protokoły ze zgromadzeń wspólników,…

Wykorzystam całą moją wiedzę i bogate doświadczenie, realizując tłumaczenie dla Ciebie.

Tłumacz przysięgły to osoba zaufania publicznego

Tłumacz przysięgły musi wykazywać się nienaganną postawą etyczną i spełniać wymagania „w zakresie staranności, bezstronności, przestrzegania tajemnicy zawodowej, doskonalenia kwalifikacji zawodowych i lojalności koleżeńskiej, która wyklucza nieuczciwą konkurencję oraz uleganie nieuprawnionym żądaniom zleceniodawców, w szczególności w zakresie nadinterpretacji, błędnej interpretacji lub pominięcia”.*

Uprawnienia do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego potwierdza świadectwo wydane przez Ministra Sprawiedliwości. Tłumacz, po zdaniu egzaminu, składa ślubowanie i zostaje wpisany na listę tłumaczy przysięgłych.

Jestem wpisana na listę tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/79/06.

Dlaczego czasem tłumaczenie musi być przysięgłe?

Język polski jest w naszym kraju językiem urzędowym i – zgodnie z ustawą o języku polskim – należy używać go w działalności publicznej oraz w obrocie prawnym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Istnieją zatem okoliczności, w których dokumenty urzędowe, firmowe lub prywatne sporządzone na przykład po francusku muszą być dostarczone wraz z ich tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego.

Podobnie podmioty zagraniczne w krajach francuskojęzycznych mogą zażądać przedłożenia tłumaczenia przysięgłego na język francuski dokumentu polskiego.

Służę pomocą we wszystkich tych przypadkach – gdy potrzebne jest tłumaczenie z języka francuskiego na polski oraz z polskiego na francuski.

Tłumaczenie przysięgłe - wierne czy piękne?

Istnieje powiedzenie, że tłumaczenie może być albo piękne albo wierne. Zapewne takie sformułowanie jest zbyt kategoryczne, zawiera w sobie jednak ziarno prawdy, gdyż w przypadku tłumaczenia przysięgłego tłumacz powinien zrezygnować z kwiecistości stylu i popisów literackich. Tłumacz przysięgły języka francuskiego zobowiązany jest bowiem do „wykonywania tłumaczeń […] z zachowaniem wierności wobec tekstu źródłowego zgodnie z zasadami sztuki tłumaczenia specjalistycznego i formalnoprawnymi zasadami tłumaczenia sądowego i prawniczego”*. Przy czym język formalny i urzędowy oczywiście nie oznacza, że tłumaczenie ma być nieładne.

Profesjonalny tłumacz powinien unikać urzędowej nowomowy, powinien dbać o zwięzłość stylu i zrozumiałość przekazu. Sporządzane przez niego teksty muszą być poprawne pod względem stylistycznym, gramatycznym, zgodne z zasadami interpunkcji i – co oczywiste – ortografii.

A zatem tłumaczenie przysięgłe powinno być wierne, gdyż w sprawach urzędowych najwyższą wagę ma dla dobra sprawy każde słowo, ale nie może razić kanciastością urzędowego języka i niedociągnięciami stylistycznymi.

Specyficzne umiejętności tłumacza przysięgłego

Tłumacz przysięgły musi nie tylko biegle posługiwać się językiem obcym, a językiem ojczystym operować na poziomie polonisty, ale również musi umieć zastosować szereg szczegółowych wymagań formalnych dotyczących wykonania i poświadczenia tłumaczenia. Wymagania te odnoszą się na przykład do układu graficznego tekstu, oznaczania końca wiersza, sposobu zamieszczania uwag własnych tłumacza i wzmianek o zewnętrznych cechach dokumentu, o poprawkach, skreśleniach w tekście oryginału czy też o widniejących na nim pieczęciach lub innych znakach typu logo czy godło.

W przypadku dokumentów tak istotnych – a przy tym często poufnych – jak dokumenty osobiste, urzędowe, sądowe, warto powierzyć przekład tłumaczowi z wieloletnim stażem pracy, doskonale znającemu język obcy i wymogi formalne. Pracuję na terenie miasta Warszawa, jednak najlepiej skontaktować się ze mną drogą e-mailową, bądź telefoniczną.  

* Kodeks tłumacza przysięgłego przyjęty uchwałą Rady Naczelnej Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS z dnia 30 czerwca 2011. 

Słowa - tak niewinne i bezbronne w słowniku,
jakże potężne stają się w rękach kogoś,
kto je łączy na użytek dobra lub zła.

Nathaniel Hawthorne
hello-image-layer_mw
↓